Jeonbuk Hyundai Motors  2 Jeonbuk Hyundai Motors
Ulsan Hyundai  1 Ulsan Hyundai

 15-sep-2020 06:00

Jeonbuk Hyundai Motors   Jeonbuk Hyundai Motors 2:1 Ulsan Hyundai Ulsan Hyundai

 15-sep-2020 06:00