Molde FK  2 Molde FK
Kristiansund BK  2 Kristiansund BK

 08-nov-2020 12:00

Molde FK   Molde FK 2:2 Kristiansund BK Kristiansund BK

 08-nov-2020 12:00