Morocco  1 Morocco
Ghana  0 Ghana

 10-jan-2022 11:00

Morocco   Morocco 1:0 Ghana Ghana

 10-jan-2022 11:00