Pau FC  0 Pau FC
Paris Saint-Germain  2 Paris Saint-Germain

 29-jan-2020 12:30

Pau FC   Pau FC 0:2 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain

 29-jan-2020 12:30