Sheffield United  3 Sheffield United
Tottenham  1 Tottenham

 02-jul-2020 13:00

Sheffield United   Sheffield United 3:1 Tottenham Tottenham

 02-jul-2020 13:00